Dasar Privasi

Akta Perlindungan Data Peribadi – JPDP 2010

Privasi anda adalah yang paling penting bagi kami. Oleh itu, tujuan dokumen ini adalah untuk memaklumkan anda tentang cara “Cellora MediSpa” mengurus, mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda, yang tertakluk kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia (Jun 2010) (“Akta 709”).

Apabila anda menyerahkan maklumat kepada kami atau mendaftar sebagai pelanggan di laman web kami untuk membeli, melihat atau sebaliknya melayari mana-mana produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami (“Produk dan Perkhidmatan”), anda bersetuju dan bersetuju dengan Senze Salus Wellness Sdn. Bhd. (termasuk perbadanan dan unit perniagaan yang berkaitan) (secara kolektif, "Syarikat"), serta wakil dan/atau ejen masing-masing mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan berkongsi antara mereka sendiri Data Peribadi anda, dan mendedahkan Data Peribadi tersebut kepada Pembekal perkhidmatan yang diberi kuasa oleh syarikat dan pihak ketiga yang berkaitan dengan cara yang dinyatakan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi ini.

Akta Perlindungan Data Peribadi ini menambah tetapi tidak menggantikan atau menggantikan mana-mana persetujuan lain yang mungkin anda berikan sebelum ini kepada Celllora MediSpa berkenaan dengan Data Peribadi anda.

Celllora MediSpa boleh mengemas kini Polisi Perlindungan Data Peribadi ini untuk memastikan ia selaras dengan trend industri dan/atau sebarang perubahan dalam keperluan undang-undang atau peraturan. Tertakluk kepada hak anda di sisi undang-undang, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat lazim Akta Perlindungan Data Peribadi seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa di laman web kami.

DATA PERIBADI

Dalam Akta Perlindungan Data Peribadi ini, “Data Peribadi” merujuk kepada sebarang data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses, termasuk data dalam rekod kami yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa.

Contoh Data Peribadi yang anda mungkin berikan kepada kami termasuk nama, IC, pasport atau nombor pengenalan lain anda, nombor telefon, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, data rangkaian dan sebarang maklumat lain yang berkaitan dengan mana-mana individu yang anda berikan kepada kami dalam sebarang bentuk yang anda mungkin telah diserahkan kepada kami, atau melalui bentuk interaksi lain dengan anda.

PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Secara umumnya, Celllora MediSpa mengumpul Data Peribadi, sama ada secara langsung daripada anda atau daripada wakil anda yang diberi kuasa (iaitu orang yang anda telah beri kebenaran, orang yang telah dikenal pasti secara sah sebagai anda atau wakil anda yang diberi kuasa menurut prosedur keselamatan semasa kami), daripada pihak ketiga, atau daripada sumber yang tersedia secara umum atau melalui laman web kami dengan cara berikut:
 1. Apabila anda menyerahkan borang untuk mendaftar sebagai pelanggan di tapak web kami atau sebarang bentuk lain yang berkaitan dengan mana-mana Produk dan Perkhidmatan kami
 2. Apabila anda berinteraksi dengan pasukan perkhidmatan pelanggan kami, contohnya, melalui panggilan telefon, surat, pertemuan bersemuka dan e-mel.
 3. Apabila anda menggunakan beberapa perkhidmatan kami, contohnya, tapak web dan aplikasi termasuk mewujudkan sebarang akaun dalam talian dengan kami.
 4. Apabila anda meminta kami menghubungi anda, sertakan dalam e-mel atau senarai mel lain.
 5. Apabila anda bertindak balas kepada promosi, inisiatif atau sebarang permintaan untuk Data Peribadi tambahan kami
 6. Apabila anda dihubungi oleh, dan membalas, wakil pemasaran dan pasukan perkhidmatan pelanggan kami
 7. Apabila kami menerima rujukan daripada rakan kongsi perniagaan dan pihak ketiga, sebagai contoh, di mana anda telah dirujuk oleh mereka
 8. Apabila anda menyerahkan Data Peribadi anda kepada kami atas sebarang sebab lain.
 9. Apabila anda menerima perkhidmatan atau membuat pembelian di cawangan spa kami.
 10. Apabila anda menyemak imbas laman web kami, anda biasanya melakukannya tanpa nama tetapi sila lihat perenggan 7 di bawah pada kuki

Jika anda memberikan kami mana-mana Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (cth. maklumat pasangan, anak, ibu bapa dan/atau pekerja anda), dengan menyerahkan maklumat tersebut kepada kami, anda menyatakan kepada kami bahawa anda telah mendapat persetujuan pihak ketiga. pihak untuk memberikan kami Data Peribadi mereka untuk tujuan masing-masing.

Anda hendaklah memastikan bahawa semua Data Peribadi yang diserahkan kepada kami adalah lengkap, tepat, benar dan betul. Kegagalan anda untuk berbuat demikian boleh mengakibatkan ketidakupayaan kami untuk memberikan anda Produk dan Perkhidmatan yang anda minta.

TUJUAN UNTUK PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Celllora MediSpa mengumpul, boleh menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:
 1. Menjawab pertanyaan dan permintaan anda;
 2. Menguruskan operasi pentadbiran dan perniagaan Syarikat dan mematuhi dasar dan prosedur dalaman;
 3. Memudahkan urus niaga aset perniagaan (yang mungkin meliputi sebarang penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset) yang melibatkan mana-mana Syarikat;
 4. Memadankan mana-mana Data Peribadi yang dipegang yang berkaitan dengan anda untuk sebarang tujuan yang disenaraikan di sini;
 5. Menyelesaikan aduan dan mengendalikan permintaan dan pertanyaan;
 6. Mencegah, mengesan dan menyiasat jenayah serta menganalisis dan mengurus risiko komersial;
 7. Menyediakan pengumuman dan maklum balas media;
 8. Memantau atau merakam panggilan telefon dan interaksi yang dihadapi pelanggan untuk jaminan kualiti, latihan pekerja dan penilaian prestasi dan tujuan pengesahan identiti;
 9. Mengadakan acara promosi;
 10. Tujuan undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada mendapatkan nasihat undang-undang dan penyelesaian pertikaian);
 11. Menjalankan penyiasatan yang berkaitan dengan pertikaian, pengebilan atau penipuan;
 12. Bertemu atau mematuhi mana-mana peraturan, undang-undang, peraturan, kod amalan atau garis panduan terpakai yang dikeluarkan oleh mana-mana badan undang-undang atau kawal selia yang mengikat Syarikat (termasuk tetapi tidak terhad kepada menjawab aduan kawal selia, mendedahkan kepada badan kawal selia dan menjalankan semakan audit, usaha wajar dan penyiasatan); dan
 13. Tujuan yang semunasabahnya berkaitan dengan yang tersebut di atas.

Jika dibenarkan di bawah Akta, Celllora MediSpa juga boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk “Tujuan Tambahan” berikut:
 1. Analitis dan penjejakan;
 2. Menjalankan penyelidikan dan tinjauan pasaran untuk membolehkan kami memahami dan menentukan lokasi pelanggan, pilihan dan demografi untuk membangunkan tawaran istimewa dan program pemasaran berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan Celllora MediSpa, dan untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan kami dan pengalaman pelanggan anda di tempat sentuh kami;
 3. Menyediakan Produk dan Perkhidmatan tambahan serta faedah kepada anda, termasuk promosi, program kesetiaan dan ganjaran daripada Syarikat;
 4. Memadankan Data Peribadi dengan data lain yang dikumpul untuk tujuan lain dan daripada sumber lain (termasuk pihak ketiga) berkaitan dengan penyediaan, pemasaran atau penawaran Produk dan Perkhidmatan oleh Celllora MediSpa;
 5. Memimpin penjanaan dan pengurusan untuk memasarkan Produk dan Perkhidmatan Celllora MediSpa;
 6. Mentadbir peraduan, pertandingan dan kempen pemasaran, dan memperibadikan pengalaman anda di pusat sentuh Celllora MediSpa;
 7. Menyampaikan kepada anda iklan yang melibatkan butiran Produk dan Perkhidmatan kami, tawaran istimewa dan ganjaran, sama ada kepada pelanggan kami secara amnya, atau yang telah kami kenal pasti mungkin menarik minat anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada penjualan tinggi, jualan silang dan pemasaran dalam talian);
 8. Menganjurkan acara promosi dan projek tanggungjawab sosial korporat; dan
 9. Tujuan yang semunasabahnya berkaitan dengan yang tersebut di atas.
 10. Di samping itu, jika dibenarkan di bawah Akta dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang terpakai, Data Peribadi anda mungkin didedahkan, untuk Tujuan Tambahan Celllora MediSpa, kepada vendor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang lain berkaitan dengan promosi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Celllora MediSpa.

Celllora MediSpa juga boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk “Tujuan Tambahan Rakan Kongsi Pilihan” berikut:
 1. Menjalankan penyelidikan dan tinjauan pasaran untuk membolehkan kami memahami dan menentukan lokasi, pilihan dan demografi pelanggan untuk membangunkan tawaran istimewa dan program pemasaran dengan rakan kongsi pilihan kami;
 2. Memadankan Data Peribadi dengan data lain yang dikumpul untuk tujuan lain dan daripada sumber lain (termasuk pihak ketiga) berkaitan dengan penyediaan, pemasaran atau penawaran produk dan perkhidmatan (termasuk promosi, program kesetiaan dan ganjaran) oleh rakan kongsi pilihan kami;
 3. Memimpin penjanaan dan pengurusan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami;
 4. Mentadbir peraduan, pertandingan dan kempen pemasaran yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami;
 5. Menyampaikan kepada anda iklan yang melibatkan butiran produk, perkhidmatan, tawaran istimewa dan ganjaran yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami, sama ada kepada pelanggan kami secara amnya, (termasuk tetapi tidak terhad kepada upselling, jualan silang dan pemasaran dalam talian); dan
 6. Tujuan yang semunasabahnya berkaitan dengan yang tersebut di atas.

Di samping itu, jika dibenarkan di bawah Akta dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang terpakai, Data Peribadi anda mungkin didedahkan, untuk Tujuan Tambahan Rakan Kongsi Pilihan, kepada vendor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang lain berkaitan dengan promosi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Rakan kongsi pilihan Celllora MediSpa.

Jika anda telah memberikan nombor telefon Malaysia anda, Celllora MediSpa boleh menghubungi anda menggunakan nombor telefon Malaysia tersebut (termasuk melalui panggilan suara, SMS, faks atau cara lain) dengan maklumat tentang Produk dan Perkhidmatan kami atau produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan kongsi pilihan kami ( termasuk diskaun, jualan kilat dan tawaran istimewa).

Berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan tertentu atau dalam interaksi anda dengan kami, kami mungkin juga telah memberitahu anda secara khusus tentang tujuan lain yang kami kumpul, gunakan atau dedahkan Data Peribadi anda. Jika ya, kami akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda untuk tujuan tambahan ini juga, melainkan kami telah memberitahu anda sebaliknya secara khusus.

Sekiranya anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk kami menghantar maklumat jualan, pemasaran atau promosi kepada anda melalui mod tertentu, sila maklumkan kepada kami seperti berikut:
 1. Untuk menarik balik persetujuan daripada menerima promosi SMS: sila nyahlanggan dengan mengikuti langkah-langkah yang disediakan dalam SMS promosi; dan
 2. Untuk menarik balik persetujuan daripada e-mel promosi: sila klik pada pautan Nyahlanggan dalam e-mel promosi.

Sila ambil perhatian bahawa sebaik sahaja kami menerima pengesahan bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk bahan/komunikasi pemasaran atau promosi, ia mungkin mengambil masa sehingga tiga puluh (30) hari untuk pengeluaran anda ditunjukkan dalam sistem kami. Oleh itu, anda masih boleh menerima bahan/komunikasi pemasaran atau promosi dalam tempoh masa ini. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda menarik balik persetujuan anda untuk penerimaan bahan pemasaran atau promosi melalui mod tertentu, kami masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain berhubung dengan Produk dan Perkhidmatan yang anda pegang atau telah melanggan dengan Celllora MediSpa.

PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Celllora MediSpa akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi anda daripada pendedahan yang tidak dibenarkan. Tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang terpakai, Data Peribadi anda mungkin didedahkan, untuk tujuan yang disenaraikan di atas (jika berkenaan), kepada perkara berikut:
 1. Syarikat dan pekerja berkaitan Celllora MediSpa untuk menyediakan kandungan, Produk dan Perkhidmatan kepada anda, menjawab soalan dan permintaan anda berhubung dengan akaun pelanggan anda, langganan dan pengebilan atau pengaturan pesanan dengan kami serta Produk dan Perkhidmatan kami, untuk mengaktifkan, menyahaktifkan, memasang, menyelenggara dan mengendalikan sistem dan/atau perkhidmatan kami;
 2. Syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan insurans dan perundingan kepada Celllora MediSpa;
 3. Ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan operasi kepada Celllora MediSpa, seperti perkhidmatan kurier, telekomunikasi, teknologi maklumat, pembayaran, pencetakan, pengebilan, senarai gaji, pemprosesan, perkhidmatan teknikal, latihan, penyelidikan pasaran, pusat panggilan, keselamatan atau lain-lain perkhidmatan kepada Celllora MediSpa;
 4. Vendor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga berkaitan dengan promosi pemasaran dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Celllora MediSpa atau rakan kongsi pilihannya;
 5. Kedai komersial dan peruncit berhubung dengan pemberian ganjaran dan faedah;
 6. Mana-mana rakan kongsi perniagaan, pelabur, penerima serah hak atau penerima pindahan (sebenar atau bakal) untuk memudahkan transaksi aset perniagaan (yang mungkin meliputi sebarang penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset) yang melibatkan mana-mana Syarikat;
 7. Penasihat profesional kami seperti juruaudit dan peguam;
 8. Pengawal selia kerajaan, lembaga berkanun atau pihak berkuasa atau agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan peraturan atau skim yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan; dan
 9. Mana-mana pihak lain yang anda memberi kuasa kepada kami untuk mendedahkan Data Peribadi anda.

PENGGUNAAN COOKIES

Kuki ialah sekeping maklumat kecil yang diletakkan pada komputer anda apabila anda melawati tapak web tertentu. Kebanyakan tapak web seperti kami menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman dalam talian anda.

Celllora MediSpa boleh menggunakan kuki di tapak webnya untuk tujuan berikut:
 1. Mengenal pasti ciri dan fungsi tertentu pada tapak web kami, cth. mengingati id pengguna anda, penyemakan imbas dan pilihan perkhidmatan lain
 2. Membina profil tentang cara anda dan pengguna lain menggunakan tapak web
 3. Meningkatkan kecekapan laman web kami
 4. Mentadbir perkhidmatan kepada anda dan kepada pengiklan; dan
 5. Mewujudkan statistik penggunaan
 6. Kebanyakan penyemak imbas internet memberi anda pilihan untuk mematikan pemprosesan kuki (sila lihat bahagian "bantuan" penyemak imbas anda), tetapi ini boleh mengakibatkan kehilangan fungsi, menyekat penggunaan tapak web anda dan/atau melambatkan atau menjejaskan cara ia beroperasi.

Iklan di laman web Celllora MediSpa mungkin disediakan oleh pengiklan pihak ketiga dan agensi mereka. Ini mungkin menjana kuki untuk menjejaki bilangan orang yang telah melihat iklan tertentu (atau menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk melakukan ini), dan untuk menjejaki bilangan orang yang telah melihatnya lebih daripada sekali. Celllora MediSpa tidak mengawal pihak ketiga ini dan dasar kuki mereka dan jika anda mempunyai soalan tentang dasar kuki mereka, sila hubungi Celllora MediSpa dan kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu dengan memberikan anda maklumat tentang agensi pengiklanan pihak ketiga ini.

Celllora MediSpa tidak bertanggungjawab ke atas dasar Data Peribadi (termasuk perlindungan Data Peribadi dan kuki), kandungan atau keselamatan mana-mana tapak web pihak ketiga yang dipautkan ke laman web Celllora MediSpa.

MENGHUBUNGI KAMI

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan Data Peribadi anda atau mengenai Akta Privasi kami, sila e-mel saya nfo@celllora.com

UNDANG- UNDANG YANG MENGAWAL

Akta Perlindungan Data Peribadi ini dan penggunaan laman web ini oleh anda akan dikawal dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia.