Dasar Kemampanan

1. Pengenalan
Polisi ini bertujuan untuk menangani Cell Tissue Technology Sdn Bhd (“CTT” atau “Syarikat”). Kemampanan merangkumi semua aspek amalan perniagaan beretika, menangani isu Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) yang berkaitan secara bertanggungjawab dan menguntungkan.

2. Objektif
Dasar ini bertujuan untuk:
2.1. Berusaha untuk menyepadukan prinsip kemampanan ke dalam strategi, polisi dan prosedur Syarikat;
2.2. Menggalakkan amalan mampan;
2.3. Memastikan Lembaga Pengarah dan pengurusan kanan terlibat dalam pelaksanaan dasar ini dan menyemak prestasi kemampanan; dan
2.4. Wujudkan budaya kemampanan dalam Syarikat, dan komuniti, dengan penekanan pada penyepaduan pertimbangan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ke dalam membuat keputusan dan penyampaian hasil.

3. Kelestarian Sosial
Kemampanan sosial tertumpu kepada pembangunan program dan proses yang menggalakkan interaksi sosial dan pengayaan budaya. Ia menekankan melindungi mereka yang terdedah, menghormati kepelbagaian sosial dan memastikan Syarikat memberi keutamaan kepada modal sosial.
3.1. Untuk mengekalkan tenaga kerja yang selamat dan sihat;
3.2. Untuk merekrut dan mengekalkan pekerja berpotensi tinggi dan berprestasi tinggi;
3.3. Untuk menggunakan latihan dan pembangunan sebagai pelaburan strategik dan cara membentuk budaya dan tingkah laku dalam Syarikat;
3.4. Untuk membolehkan pekerja mengembangkan lagi kemahiran profesional dan peribadi mereka;
3.5. Untuk menggalakkan keharmonian kaum dan mencegah diskriminasi kaum;
3.6. Untuk mencegah gangguan seksual dan bentuk keganasan lain terhadap wanita;
3.7. Untuk diiktiraf sebagai warga korporat yang baik;
3.8. Untuk menyelaraskan pemberian amal kami dengan aktiviti Syarikat;
3.9. Untuk menggalakkan orang ramai terlibat secara aktif dalam kerja amal;
3.10. Untuk menjawab secara profesional dan tepat pada masanya kepada pertanyaan awam;
3.11. Untuk terus meningkatkan persepsi dan pengalaman orang ramai terhadap Syarikat; dan

4. Kelestarian Alam Sekitar
Syarikat komited untuk mengenal pasti, mengurus dan meminimumkan kesan persekitaran operasi perniagaan.
4.1. Untuk mengurangkan penggunaan bahan yang tidak boleh diperbaharui dan tidak dikitar semula;
4.2. Untuk mengejar dan menggalakkan penggunaan sumber boleh diperbaharui;
4.3. Untuk meminimumkan tahap bahan pencemar yang memasuki udara dan air daripada operasi perniagaan harian;
4.4. Untuk mematuhi peraturan alam sekitar dan keperluan undang-undang;
4.5. Untuk mewujudkan kesedaran yang semakin meningkat tentang dasar ini dalam Syarikat dan pihak berkepentingan.

5. Kelestarian Tadbir Urus
Kemampanan tadbir urus menjadi lebih penting dalam mendapatkan keyakinan pelabur, pihak berkepentingan lain dan orang ramai. Syarikat mengiktiraf kepentingan kemampanan tadbir urus dan memasukkannya ke dalam semua fungsi dan proses yang merangkumi perancangan strategik, akauntabiliti, perancangan dan pembangunan mampan.
5.1. Untuk memastikan kemampanan menjadi sebahagian daripada Perancangan Strategik;
5.2. Untuk meningkatkan kemampanan melalui pengemaskinian tetap strategi, dasar, prosedur dan menyediakan latihan yang berkaitan;
5.3. Untuk menubuhkan dan terus menambah baik struktur dan proses tadbir urus yang sesuai;
5.4. Untuk menilai impak dan hasil kemampanan; dan
5.5. Merancang sumber jangka panjang termasuk manusia dan kewangan.

6 . Laporan dan Pendedahan
Syarikat akan menetapkan sasaran jangka panjang dan jangka pendek untuk usaha kemampanan kami. Sasaran mestilah bersama-sama dengan metrik untuk pengukuran, penjejakan dan pelaporan. Syarikat akan menyepadukan metrik ke dalam pengurusan prestasi Syarikat sebagai sebahagian daripada strategi kemampanan.
Syarikat akan menyusun laporan mengenai prestasi kemampanan secara berkala dan mendedahkan hasilnya kepada orang ramai.

Polisi ini hendaklah disemak setiap tahun oleh Syarikat.